〉〉 การมีส่วนร่วม

แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ