ประกาศ!! : การประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 2 เวที วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

〉〉 วัตถุประสงค์ของโครงการ

   โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำหลากที่เกิดจากจากพายุจรพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยหลายลูก ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำหลากไหลล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขา สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและทำให้การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ตะวันออกตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต