ประกาศ!! : การประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 2 เวที วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

〉〉 ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน ระยะที่ 2

ครอบคลุมพื้นที่ 26 ตำบล 9 อำเภอ 5 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา