ประกาศ!! : การประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 2 เวที วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

〉〉 ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์เอกสารประกอบ สามารถดาวน์โหลดได้ !!!

1. สรุปรายละเอียดโครงการเบื้องต้น

2. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

3. การสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ

4. การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

5. การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

6. การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

7. การสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด

8. การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

9. จดหมายข่าว