ประกาศ!! : การประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 2 เวที วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

〉〉 ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะที่ 2

โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตงานสำรวจ ออกแบบในส่วนของคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ช่วงตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.81+000 รวมความยาวประมาณ 81 กิโลเมตร และคลองเชื่อมคลองระพีพัฒน์ ความยาว 3.5 กม ประกอบด้วย

 1. งานด้านวิศวกรรม
 • การศึกษาทบทวนข้อมูลงานสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ฐานราก และแหล่งวัสดุฯ
 • การศึกษาทบทวนลักษณะความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
 • การศึกษาทบทวนลักษณะความเหมาะสมของโครงการ
 • การจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)
 • การคำนวณออกแบบคลองระบายน้ำหลาก อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ พร้อมจัดทำแบบก่อสร้าง
 • การคำนวณหาปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (BoQ)
 • จัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)
 • จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำของโครงการและคู่มือการบริหารการจัดการงานก่อสร้าง
 • จัดทำวีดีทัศน์และแบบจำลองพื้นที่ และรายละเอียดโครงการ (Model)

 

 1. งานด้านประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และการจัดสัมมนาของโครงการ
 • การสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ ในการออกแบบ
 • การสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (2 เวที) กุมภาพันธ์ 66
 • การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (4 เวที) มิถุนายน 66
 • การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (4 เวที) ธันวาคม 66
 • การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (4 เวที) พฤษภาคม 67
 • ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (2 เวที) พฤศจิกายน 67

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ