งานสำรวจ ออกแบบ

โครงการคลองระบายน้ำหลาก ป่าสัก – อ่าวไทย ระยะที่ 2

ประกาศ !!

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2
จำนวน 4 เวที ในระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 
 
รายละเอียดได้ตามรูปภาพที่ปรากฏ
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร/โทรสาร. 0 2001 0697
มือถือ. 08 3715 9603​ (คุณบัณฑิต) หรือ 09 3449 0491 (คุณจงกลณี)
Email : dpluscon@gmail.com

ปัญหาน้ำเหนือหลากยังคงเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

         ในปี พ.ศ.2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากภาคเหนือค่อนข้างสูงทำให้มีปริมาณน้ำที่เกินศักยภาพการระบายน้ำในปัจจุบัน ที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและคลองชลประทานทั้งทางฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย เกิดน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวถึง 20 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

         ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทานได้มีการศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจนไหลลงทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการคลองระบายน้ำหลากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาพรวมของทั้งลุ่มน้ำได้ สามารถตัดยอดน้ำหลากที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้สูงถึง 1,000 ลบ.ม./วินาที โดยพัฒนาด้วยการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก ร่วมกับการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากแนวใหม่แม่น้ำป่าสัก-อ่าวไทย เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างที่เกิดขึ้นซ้ำซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ปี พ.ศ. 2560 กรมชลประทานได้ศึกษาทบทวนความเหมาะสม (FS) และ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการใช้ที่ดินของราษฎร จึงปรับลดอัตราการระบายน้ำในโครงการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักลงเหลือ 930 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีและโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย 600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตามลำดับ

ลักษณะและที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย เป็นคลองขุดใหม่ทำหน้าที่ระบายน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยา และ/หรือแม่น้ำป่าสัก รวมถึงพื้นที่บริเวณริมคลองระบายน้ำ

         มีจุดเริ่มต้นจากแม่น้ำป่าสักในเขตพื้นที่ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปออกสู่ทะเลอ่าวไทย ในเขตพื้นที่ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวประมาณ 135 กิโลเมตร

         คลองระบายน้ำหลากจะมีถนนคันคลองทั้งสองฝั่งขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 10 เมตร

         โดยองค์ประกอบสำคัญของโครงการประกอบด้วย เขื่อนทดน้ำป่าสัก คลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย และคลองเชื่อมคลองระพีพัฒน์

ภาพจำลององค์ประกอบบริเวณเขื่อนทดน้ำป่าสัก

คลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย และและคลองเชื่อมคลองระพีพัฒน์

แผนที่ภาพรวมโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย

แผนที่สภาพภูมิประเทศโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย

แผนที่โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย

แผนที่โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2

การมีส่วนร่วม

แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ